HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

1202 Budapest, Emőke u. 28.

Adószám: 18694844-1-43

KSH: 18694844-9133-569-13

 

 

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2004. DECEMBER 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: 2005. május 25.                                   Cserbik János  Révész Magda

                                                                                              s.k.


 

 

I. ÉVES BESZÁMOLÓ

 

ESZKÖZÖK       MÉRLEG, 2004. DECEMBER 31.             FORRÁSOK (eFt)

 

előző év

tárgy év

 

előző év

tárgy év

A) BEFEKTETETT

ESZKÖZÖK

0

0

D) SAJÁT TŐKE

333

69

I. Immateriális javak

 

 

I. Induló tőke

350

350

II. Tárgyi eszközök

 

 

II. Tőkeváltozás

-111

-17

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

III. Lekötött tartalék

 

 

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

IV. Értékelési tartalék

 

 

B) FORGÓESZKÖZÖK

333

106

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

94

-264

I. Készletek

 

 

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

II. Követelések

124

0

E) Céltartalék

0

 

III. Értékpapírok

 

 

F) Kötelezettségek

0

37

IV. Pénzeszközök

209

106

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

C) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

 

37

 

 

 

G) Passzív időbeli elhatárolások

0

 

Eszközök összesen

333

106

Források összesen

333

106


EREDMÉNYKIMUTATÁS, 2004. DECEMBER 31.                           (eFt-ban)

Közhasznú eredménykimutatás 2003. december 31.

Megnevezés

Előző év

Tárgy év

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

816

1.204

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

158

822

a) alapítótól

 

 

b) központi költségvetéstől

 

 

c) helyi önkormányzattól

 

 

d) egyéb

158

822

2. Pályázati úton nyert támogatás

300

0

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

354

381

4. Tagdíjból származó bevétel

 

 

5. Egyéb bevétel

4

1

B. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel

0

0

C. Összes bevétel

816

1.204

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

722

1.468

Anyagjellegű ráfordítások

597

1.339

Személyi jellegű ráfordítások

22

29

Értékcsökkenési leírás

 

 

Egyéb ráfordítások

103

100

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

Rendkívüli ráfordítások

 

 

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

Anyagjellegű ráfordítások

 

 

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

Értékcsökkenési leírás

 

 

Egyéb ráfordítások

 

 

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

Rendkívüli ráfordítások

 

 

F. Összes ráfordítás

722

1.468

G. Adózás előtti eredmény

94

-264

H. Adófizetési kötelezettség

0

0

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény

0

0

J. Tárgyévi közhasznú eredmény

94

-264

 

 Tájékoztató adatok:

A.     Személyi jellegű ráfordítások

1.      Bérköltség:                                           0 Ft

2.      Személyi jellegű egyéb kifizetések:         29.280 Ft (Reprezentációs költség)

3.      Bérjárulékok:                                       0 Ft

 

B. A szervezet által nyújtott támogatások:        100.000 Ft      (Hazafelé Nevelőszülői Hálózat)

 

II. A kapott támogatások részletezése

 

1. A központi költségvetésből származó támogatás:        

Alapítványunk 2004-ben nem kapott támogatást a központi költségvetéstől.

 

2. Az egyéb adományozótól kapott támogatás:      158.000 Ft

            Magánszemélyektől:                            297.892 Ft

            Jogi személyektől:                                523.906 Ft

 

3. Pályázati úton nyert támogatás:                                      0 Ft

4. 1 %-os felajánlások:                    0 Ft

5. Közhasznú tevékenységből származó bevétel:

                                                           381.111 Ft

6. Az egyéb bevételek:                     732 Ft

 

III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos információk

 

A Hazafelé Közhasznú Alapítvány 2002. március 12-én alakult 350 000 Ft alapító vagyonnal.

2003-ban az Alapítvány vagyona összességében 59 eFt-tal növekedett, majd 2004-ben 227 eFt-tal csökkent, ahogy ezt a mérlegfőösszeg változása is mutatja.

 

Az Alapítványnak 2004. december 31-én nem voltak tárgyi eszközei..

 

Az Alapítvány rendelkezésére álló pénzeszköz állomány 2004. december 31-én 106.494 Ft.

A mérlegben kimutatott pénzeszközök megoszlása:

            Elszámolási betétszámla:                      102.129 Ft

Házi pénztár:                                            4.365 Ft

           

A saját tőke változása:

            Alaptőke:                          350 eFt

            Tőkeváltozás:                    - 17 eFt

            A tőkeváltozás évenkénti bemutatása:

2002. évi eredmény:              -111 eFt

2003. évi eredmény:                94 eFt

            2004. évi eredmény:                     -264 eFt

 

A költségek megoszlása:

            Anyagköltség:                                              481.350 Ft

            Igénybe vett szolgáltatások:                        430.716 Ft

            Egyéb szolgáltatások:                                     10.489 Ft

            Közvetített szolgáltatások:                          415.867 Ft

Reprezentáció:                                               29.280 Ft

Egyéb ráfordítások:                                     100.000 Ft

 

 

IV.            Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól

A közhasznú szervezet vezető tisztviselőinek sem pénzbeli sem természetbeni juttatatást nem nyújtott.

Vezető tisztségviselő az alapítvány kezelője, illetőleg kezelő szervének és felügyelő szervének elnöke és tagja.

 

V.               Beszámoló a közhasznú tevékenységről

 

A Hazafelé Közhasznú Alapítványt 2002.03.12-én alapították, a XX. kerületben szociális területen dolgozó munkatársak. Az alapítvány alapító tagjai évek óta a szociális segélyezés, a gyermekvédelem, az idős gondozás és a hajléktalan ellátás területén dolgoznak. Az alapítvány alapítói és kuratóriuma, első, legfontosabb feladatának egy nevelőszülői hálózat létrehozását és annak működtetését tűzte ki célul.

 

A Hazafelé Nevelőszülői Hálózat 2002. október 1.-én kapta meg működési engedélyét, a Fővárosi Közigazgatási Hivatal Gyámhivatalától, melyet azóta több alkalommal módosított: A nevelőszülői hálózat illetékessége immár országos, jelenleg 32 nevelőcsalád fogadhat, összesen 65 gyermeket. Az első két gyermek kihelyezésére 2002.12.20-án került sor, és azóta folyamatosan érkeznek a gyermekek a Hálózatba. 2005.05.25-ig 53 gyermek került nevelőcsaládjaink gondozásába, jelenleg 43 gyermek él befogadó családjainknál.

 

A nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek és nevelőszüleik életét a hálózat főállású dolgozói, valamint külső munkatársak segítik. A nevelőszülők részére rendszeres esetmegbeszélő csoportot működtetünk. Az esetmegbeszélő csoportok működtetését igen fontosnak tartjuk, úgy gondoljuk, hogy a nevelőszülők igen sokat tudnak segíteni egymásnak, a gyermekek nevelése során felmerült problémák megoldásában. Az esetmegbeszélő csoportok működtetésére a 2003-as évben a Fővárosi Szociális Közalapítványtól 300.000 Ft támogatást nyert az alapítvány. Az esetmegbeszélő csoportok és a közös rendezvények szervezésével elértük, hogy a gyermekek többsége a család életébe beilleszkedett, elfogadták egymást. Az elmúlt évek alatt tizenegy gyermek távozott, hárman vérszerinti szüleikhez mentek haza, két gyermeket örökbe fogadtak, három testvért pedig másik nevelőszülőhöz helyeztek, ketten nagykorúságuk elérése után a nevelőszülőnél maradtak utógondozói ellátásban, egy gyermek pedig nagykorúsága után távozott.

 

A Hazafelé Közhasznú Alapítvány és a hálózat munkatársai a törvényi előírásokon kívül fontosnak tartják, hogy a nevelt gyermekek a nevelőcsaládokba be tudjanak illeszkedni, ugyanakkor megőrizzék múltjukat, folyamatos kapcsolatban legyenek vérszerinti szüleikkel, testvéreikkel.  Módszereket, lehetőségeket keresünk annak érdekében, hogy hogyan lehet a sikertelen nevelőszülői kihelyezéseket megelőzni, hogyan lehet a nevelőszülői hálózat működését professzionizálni. Minden esetben célul tűztük ki a gyermek életre szóló biztonságos kapcsolatainak megőrzését, illetve kiépítését.

 

A gyermekek és nevelőszülők részére az esetmegbeszéléseken kívül közös programokat szervezünk.

1.) 2004. január 24-én jótékonysági bált szerveztünk. A bálon fellépő művészek előadásukért, a bál szervezői munkájukért ellenszolgáltatást nem kértek. A bálon közel 250 vendég, valamint az előadóművészek, kísérők, szervezők, mintegy 500 ember vett részt. A bálon befolyt tárgyi és pénz adományokból a közös programok szervezését segítettük.

 

2.) 2004. januárjában minden nevelőcsaládban élő nevelt és saját gyermeknek egy vállalkozó, egy garnitúra ágyneműt adományozott. A tárgyi adományok közvetítése a nevelőszülők részére folyamatos: gyermekruha, játékok, bútorok, használati eszközök.

 

3.) 2004. első félévében tovább folytatódott a nevelőszülők részére szervezett esetmegbeszélő csoport. A csoport működésének költségeit a Fővárosi Szociális Közalapítványtól 2003-as évben elnyert pénzeszközből tudtuk finanszírozni.

 

4.) 2004. június 12-én rendezte meg a Hazafelé Nevelőszülői Hálózat a Gyermek Napot, Gyöngyöstarjánban az egyik nevelőszülő telkén. Az alapítvány a közös ebéd elkészítéséhez járult hozzá, valamint a gyermekek részére játékok, ajándék tárgyak beszerzéséhez nyújtott segítséget.

 

5.) 2004. július 19-23-ig a Hazafelé Nevelőszülői Hálózat a nevelt és saját gyermek, a nevelőszülők és a munkatársak részére nyári tábort szervezett. A tábor költségeihez az alapítvány 100000 Ft-al járult hozzá.

 

6.) Részt vettünk a Hazafelé Nevelőszülői Hálózat megalakulásának 2. évfordulóján.

 

7.) Segítséget nyújtottunk a Hazafelé Nevelőszülői Hálózat által szervezett télapó ünnepély lebonyolításában, a gyermekeknek adandó játékok, adományok gyűjtésében.

 

8.) A hálózat által szervezett karácsonyi műhely tárgyi eszköz szükségleteinek beszerzéséhez pénz adománnyal járultunk hozzá. A karácsonyi műhely alkalmával, önkéntes pedagógusok segítségével, a gyermekek apró karácsonyi ajándék tárgyakat készíttettek szeretteiknek.

 

 

Budapest, 2005. május 25.

                                                                                  Cserbik János              Révész Magda                                                                                                           s.k.

 

A közhasznúsági jelentést a Hazafelé Közhasznú Alapítvány kuratóriuma 2005. június 24. elfogadta.

 

Budapest, 2005. június 24.

 

                                                                                                          Cserbik János

                                                                                                                  s.k.

A közhasznúsági jelentést a Hazafelé Közhasznú Alapítvány felügyelő bizottsága 2005. június 24. elfogadta.

 

Budapest, 2005. június 24.

 

Hegedűs J. Pálné                                 Genáhl Lászlóné                                  Kanizsai Gáborné

            s.k.                                                     s.k.                                                     s.k.